English Deutsch Facebook

Kamenný vrch

Světově unikátní rezervace nacházející se v Novém Lískovci byla ještě do začátku 20. století extenzivně využívána jako malá políčka, suché louky na seno a z části jako pastviny. Jedna část dokonce sloužila jako vojenské cvičiště a těžil se zde také kámen. Koncem 70. let 20. století hrozil tomuto území zánik, ale díky dobrovolníkům bylo zachráněno a v roce 1978 prohlášeno za chráněnou rezervaci. Na 16 ha se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Rezervace zahrnuje lesní i nelesní část, přičemž stepní část je pro ochranu přírody prioritní.

 

koniklec velkokvětý koniklec a přírodní rezervace kamenný vrch

  koniklec velkokvětý

 

Lokalita je situovaná na jihozápadním až jižním mírném svahu v nadmořské výšce 335–386 m. Geologickým podložím jsou vyvřeliny brněnského masívu (granit, granodiorit, diorit), které snadno zvětrávají až do ostrých drobných kamínků. Mozaika kyselých, neutrálních i mírně bazických půd v kombinaci s teplým mikroklimatem tu vytváří ojedinělé podmínky pro řadu ohrožených druhů.

 

Živá příroda

Území bylo vyhlášeno na ochranu celoevropsky chráněného koniklece velkokvětého. Kamenný vrch je pravděpodobně z hlediska rozlohy nejpočetnější lokalitou tohoto druhu na světě. Počet rostlin je tak velký (60 000 kvetoucích jedinců), že se koncem března rezervace doslova zbarví do modrofialova. Na území se vyskytuje více než 250 dalších druhů rostlin, téměř 20 % z nich patří mezi ohrožené druhy: černohlávek velkokvětý, dřín obecný, hrachor širolistý, len tenkolistý, sesel roční, violka písečná, záhořanka žlutá nebo koniklec luční český, který tvoří malinkou a živořící populaci. V parném létě se stepní společenstva probarví do rezava, což způsobuje tomka vonná a některé druhy úzkolistých trav. Z živočichů jde především o hmyz: střevlík panonský, kudlanka nábožná, řada denních motýlů a blanokřídlého hmyzu.

 

Péče o PR Kamenný vrch

Cílem je obnovit a zachovat stepní charakter rezervace. Pro optimální vývoj populace stepních organismů je potřeba zabezpečit co největší plochu bezlesí a periodicky ji zbavovat přebytečné biomasy. Proto je nutné rezervaci každoročně kosit a seno sklidit. Při sečení je uplatněna mozaiková seč, kdy se záměrně ponechají neposečené ostrůvky, tak zůstane zachována část potravní nabídky a prostor pro rozmnožování živočichů. Zvláštní pozornost je věnována invazním rostlinám, zvláště trnovníku akátu, které se rychle šíří a pro suché trávníky tak představují velké nebezpečí. Rok co rok je mimoto prováděn úklid odpadků, údržba oplocení a naučné stezky. Část rezervace je vyhlášena jako evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.


Popis cesty

Nejjednodušší je vydat se od zastávky Koniklecová (MHD č. 50, 26 a 37) nahoru po asfaltovém chodníku (vede tu i zelená turistická značka), po levé straně se  objeví panelový dům, hřiště a zahrady. Kousek za hřištěm odbočuje doprava zelená turistická značka k lesoparku a k hotelu Myslivna. Držte se asfaltové cesty, která vede rovně. Asi po 250 m je první vstup do oplocené rezervace s první naučnou tabulí. 

 

text: Lubomír Tichý, Antonín Martiník, Vilém Jurek
fotografie: archiv Rezekvítku, Petr Laštůvka, Petra Švihelová

mapa: Jihomoravský kraj

 

Každý rok probíhá Kameňáková brigáda (2014, 2015,), do které se zapojuje široká veřejnost.

Fotogalerii z třicetileté historie péče o Kamenný vrch a jeho koniklece naleznete zde.

 Fotogalerie:

 

**