English Deutsch Facebook

Medlánecké kopce

Z pohledu chráněných území Brna jsou Medlánecké kopce zajímavé tím, že se jedná o dva izolované kopce. Ten větší nese název Střelecký, menší Medlánecký. Z historického hlediska se jedná o původní pastviny s řadou dřevinných partií. Lokalita s téměř 13 ha se nachází na severním okraji Brna, mezi Královým Polem a Medlánkami. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1988. Kromě řady chráněných druhů rostlin živočichů zde máme možnost pozorovat ojedinělý krajinný ráz, patrný z širokého okolí.

 

Kudlanka nábožná Medlánecké kopce přírodní památka

 kudlanka nábožná

 

Geologické podloží tvoří kyselé horniny brněnského masívu. Přírodní památka je tvořena jak souvislejší dřevinnou vegetací, tak rozvolněnými křovinami i stepními trávníky. Zatímco mnohé části, především na úpatí svahů, byly kdysi osázeny akátem, ve vrcholových částech obou kopců zůstaly díky erozi jen mělké, skeletnaté půdy, porostlé nízkými kostřavovými trávníky. Pestrost přírodních podmínek doplňují různé orientace strmých svahů a malé skalky vystupující na povrch v okolí vrcholů obou kopců.

 

Živá příroda

Nejcennější travnaté porosty nalezneme na vrcholech. Jsou to úzkolisté suché trávníky, v nichž roste řada zajímavých druhů rostlin – koniklec velkokvětý, křivatec rolní, křivatec český, ostřice tenkolistá, pochybek prodloužený a jiné. Jsou pozůstatkem původní vegetace, která v minulosti rostla na převážné části celého území. Na okrajích křovin a v zarůstajících zbytcích trávníků se místy objevuje černýš rolní, čilimník řezenský nebo modravec chocholatý. Trávníky a křoviny jsou velmi významným útočištěm a zdrojem potravy pro řadu hmyzích druhů. Dnes se tady poměrně často setkáme s kudlankou nábožnou.


Péče o PP Medlánecké kopce

Stejně jako okolní krajina, tak i příroda Medláneckých kopců doznala v nedávné minulosti velkých změn. Z důvodů absence zásahů se část porostů ve druhé polovině 20. století změnila na louky s převahou ovsíku vyvýšeného. Jiné části začaly zarůstat křovinami a invazními dřevinami. Od roku 1994 však probíhá intenzivní péče o toto území. Travnaté plochy jsou jednou až dvakrát ročně koseny, vyřezávány jsou expandující křoviny, likvidují se invazní druhy (akát, lupina). K uchování životních podmínek pro hmyz se ponechávají ostrůvky nesečených ploch. Občasně se zde uplatňuje také pastva ovcí a koz. Příroda Medláneckých kopců se opět, i když velmi malými krůčky, vrací ke své původní druhové pestrosti a typickému rázu.

 

Popis cesty

Na nižší Medlánecký kopec se nejjednodušeji dostanete ze zastávky Medlánky (bus č. 65, 41 a 71) po zelené turistické značce, kde vede i Medlánecká naučná stezka. Kousek pod Medláneckým kopcem vede žlutá značka, která vás přivede na větší Střelecký kopec a dále pak do Králova Pole na zastávku Technologický park.

 

text: Lubomír Tichý a Vilém Jurek
fotografie: archiv Rezekvítku, Petra Švihelová, 
Michal Hykel

mapa: Jihomoravský krajFotogalerie:
foto:
Michal Hykel

 

**