English Deutsch Facebook

Pekárna

Les na kopci Pekárna byl vyhlášen chráněným územím v roce 1989, jeho plocha je 59,64 ha. Nachází se v údolí potoka Vrbovce, který tvoří severní hranici chráněného území. Na východě tvoří hranici silnice, které se říká Hitlerova dálnice. Na západě sousedí s okrajem sídliště Bystrc II. Les byl od středověku majetkem zábrdovického kláštera a hospodařilo se v něm převážně výmladkovým způsobem.

 

prstnatec bezový Pekárna

  prstnatec bezový

 

Zalesněné svahy se příkře zvedají ze dna úzkého, zaříznutého údolí potoka Vrbovce (255 m n. m.) a tvoří kopec se třemi výraznějšími vrchy, vystupujícími z hřbetní plošiny s nadmořskou výškou od západu 325, 325 a 308 m. Jednotlivé vrchy jsou odděleny výraznými údolními zářezy. Geologické podloží má složitou stavbu. Západní vrchol tvoří granodiority brněnského masivu, prostřední vrchol biotitické pararuly a na vrcholech obou kopců kyselé aplity, které nad Vrbovcem místy vystupují na strmých svazích jako skalky. Východní vrch je budován diority a metadiority, na svazích k Vrbovci jsou místy amfibolitické diority, které tvoří menší podsvahové sutě. Východní část a plochý svahový hřbet jsou překryty sprašovými hlínami a spraší. Z půdních typů převládají mezotrofní kambizemě, na strmých svazích ovlivněných erozí jsou mělké kamenité kyselé kambizemě, v dolních částech svahů kambizemní rankry. Reliéf silně ovlivňuje místní klima s výskytem mikroklimatických inverzí.

 

Živá příroda

Převažují doubravy s vytroušeným habrem obecným, vzácně se vyskytuje jeřáb břek. Na dubech zimních je nápadný poloparizitický ochmet evropský. V bylinném patře roste prvosenka jarní, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý a zapalice žluťuchovitá. Na chladnějších a vlhčích severních svazích roztroušeně roste horský druh věsenka nachová. Na podsvahových sutích s porosty lípy malolisté i velkolisté, javorů a habru roste vzácný oměj vlčí mor a keř klokoč zpeřený. Na vrcholcích kopců nacházíme dřín jarní. Při jižním okraji se v teplé doubravě vzácně vyskytují orchideje vemeník dvoulistý a prstnatec bezový, dále například čilimník řezenský, mochna bílá, rozrazil vídeňský, hojně bělozářka větevnatá. Z ptactva zde hnízdí např. krutihlav obecný, strakapoud prostřední, žluna zelená, lejsek bělokrký a žluva hajní.
 

Péče o PP Pekárna

V lese se lesnicky hospodaří. Klade se důraz na odstranění nepůvodního akátu a smrku. Postupně se místy duby probírají pro přípravu a uvolnění přirozeného zmlazení. Největším problémem je pohyb neukázněných jezdců na koních a na horských kolech, který způsobuje narušení půdního povrchu, erozi půdy a značné škody na lesních cestách i v bylinném patře. Bez omezení těchto vlivů nelze zajistit příznivý vývoj cenných lesních společenstev.  
Popis cesty: Na chráněné území se můžete vydat z autobusové zastávky Kopce (bus č. 52) polní cestou mezi poli (směr na Bystrc), cca po 300 m vstoupíte do lesa, který patří do chráněného území Pekárna. Nebo se ze zastávky Ondrouškova (tram č. 1 a bus č. 52 a 54) se dáte dolů z kopce, projdete mezi paneláky, okolo mateřské školy a dětského hřiště. Pěšinou dojdete do lesa, který je součástí chráněného území. Další možností je vystoupit na zastávce Štouračova (bus č. 50) a vydat se do stejnojmenné ulice a pak dál pěšinou k lesu.

 

text: Antonín Buček a Jaroslava Bučková
fotografie: Jaroslava Bučková,
Michal Hykel

mapa: Jihomoravský kraj

 

Fotografie a krátký komentář z exkurze pro veřejnost naleznete zde Zpátky pod stromy.

(21. 7. 2015)

 

 Fotogalerie:
prstnatec bezový
foto: Michal HykelMapa
JMK

 

**