English Deutsch Facebook

Výsadba v Medlánkách

Koncem listopadu bylo v okolí medláneckého biokoridoru rušno. Rezekvítek tam realizoval rozšíření současného biokoridoru. Akce spočívala v tom, že stávající biokoridor byl ve své severní části zvětšen o plochu velikosti přibližně

620 m2, která je ve vlastnictví Magistrátu města Brna. V rámci projektu byla také provedena výsadba v původních částech biokoridoru, v místech kde se v minulých letech vysazeným dřevinám nedařilo a bylo je potřeba nahradit. Důležitou součástí bylo zapojení veřejnosti do výsadeb. Akce se konala v sobotu 27. 11. od 10:00 do 15:00 a zúčastnilo se jí kolem 35 občanů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Občané si při společné výsadbě, za pomoci našich pracovníků, vysadili vždy několik stromů. Celkem se vysázelo 400 stromů a keřů, zejm. dub letní, lípa srdčitá, habr obecný, javor babyka, hloh obecný, ptačí zob obecný aj. Součástí celé akce byla výroba a instalace informační tabule, která podává informace o problematice ÚSES, historii tvorby medláneckého biokoridoru a o aktuální výsadbě.

V průběhu výsadby občané kladli dotazy, ve kterých se ptali na účel biokoridorů – obecně i konkrétně ve vztahu ke stávajícímu biokoridoru. Naši pracovníci trpělivě vysvětlovali, jaký je význam tvorby skladebných prvků ÚSES a v čem jejich budování spočívá. Otázky byly také směřovány na výběr sadebního materiálu, resp. vhodnost druhů jednotlivých dřevin. Lidé, kteří přišli pomoci s výsadbou, při odchodu nezávisle na sobě usuzovali, že taková výsadba není jednoduchá, ale přesto by rádi při další možné výsadbě přišli pomoci.

Projekt a realizace podpořila Nadace Partnerství v rámci Malých grantů programu Strom života za spolufinancování ÚMČ Brno-Medlánky. V příštích letech stejně jako doposud, chceme po dohodě s ÚMČ Brno-Medlánky o medlánecký biokoridor pečovat. To spočívá v ožinu, tj. kosení trávy kolem sazenic, a udržování ochran proti okusu zvěří.

Na závěr ještě několik zmínek o významu biokoridorů v krajině a o historii medláneckého biokoridoru. Biokoridory jsou jedním ze skladebních prvků územního systému ekologické stability (označován také pod zkratkou ÚSES). ÚSES se skládá z biocenter a biokoridorů. Tyto skladebné prvky představují ekologicky nejstabilnější a nejrozmanitější místa v krajině. V biocentrech se soustřeďují a zpravidla přebývají živočichové a rostliny. Na biocentra navazují biokoridory, které vzájemně propojují biocentra a slouží k migraci. Biokoridor je v krajině obvykle reprezentován trvalou vegetací, převážně tou dřevinnou. Někdy se trvalá vegetace označuje jako krajinná zeleň. ÚSES splňuje hned několik krajinotvorných vlastností. Kromě toho, že jeho prvky dávají životní prostor organismům, plní také funkci půdoochranoou, klimatickou, vodohospodářskou, rekreační, estetickou a mnoho dalších. Systém biocenter a biokoridorů tvoří ekologickou síť, pomyslnou zelenou páteř krajiny.

V roce 2008 za finanční podpory programu Péče o krajinu a ÚMČ Brno-Medlánky byla zahájena výsadba biokoridoru. Po vybudování jeho délka činí cca 400 m, šířka 12 m a rozloha je kolem 0,5 ha. Biokoridor je rozdělen na několik částí. Tvoří ho oplocenky s výsadbou stromů a keřů a volné výsadby skládající se především ze vzrosltých stromů. Z vysazených druhů je možné jmenovat: lípy, jasany, javory, habry, duby, ptačí zob, hloh aj. Stejně jako v roce 2010 proběhly výsadby v rámci několika brigád za spolupráce veřejnosti a žáků různých škol.

 Fotogalerie:

 

**