English Deutsch Facebook

Po proudu s řekou (5. - 9. třída ZŠ)

 

délka programu: 2 vyučovací hodiny

cílová skupina: 5. - 9. třída ZŠ

požadavky: -

 
 
Vodní toky významně utvářely a stále dál formují krajinu kolem nás. Dostupnost vody určuje charakter přírodních společenstev v naší blízkosti. Jak se řeka proměňuje na své cestě od pramene k ústí? K čemu jsou dobré povodně? Co to jsou regulace toku a na co všechno mají vliv? Společně pochopíme přírodní procesy, které formují koryta řek a tak neustále mění tvář krajiny. 
 
Cíle:
Žáci se pomocí názorných příkladů seznámí se základními nároky tří běžných druhů ryb, na jejich příkladě pochopí ekologické parametry našich řek. Poznají běžné přírodní procesy, které působí v řekách a následně, jak řeky působí na okolní krajinu. Budou umět vysvětlit význam zachování přirozených koryt řek a negativní dopady regulací na život lidí.

Zařazení do RVP pro ZV:

vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět

klíčové kompetence - k učení, komunikativní a řešení problémů
průřezové téma: Environmentální výchova
 
Doporučujeme rozšířit o terénní program Vasrůvka nad Brnem nebo interiérový program Cesta vody vodovody.  

 

Program vznikl v rámci projektu OPVK "Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií", č.:CZ.1.07/1.1.00/O8.0030.

 

OBJEDNAT 

**