English Deutsch Facebook

Lesní víla vypráví

Dětem z mateřských škol bude vyprávět lesní víla o proměnách v přírodě na podzim a v zimě.

Během tříměsíčního školního projektu pět tříd z mateřských škol poodhalí taje měnící se přírody a  vysadí si mladý stromek.

 

Základní informace:
realizace: září – listopad 2016
cílová skupina: děti z MŠ, ideálně předškolního věku
téma projektu: lesní ekosystém, poznávání přírody v lese
kapacita projektu: do pilotního ověřování zapojíme pouze 5 tříd z minimálně 3 různých škol


Cíl projektu:
Děti se seznámí s proměnami přírody v lese ve dvou ročních obdobích – podzim, zima. Získají vědomosti a dovednosti k vysazení stromku a následné péči o něj a prohloubí si tak svůj vztah k lesu a stromům. Děti při vyplňování pracovních listů rozvíjí svoji grafomotoriku. Pedagogům projekt přispěje k rozšíření a zatraktivněním environmentální výchovy pro děti z MŠ.

K naplnění uvedených cílů jsou využívány především činnosti založené na vlastním prožitku, praktických či kooperativních činnostech. Důraz je kladen na přímý kontakt s přírodou, rozvoj pozorovacích schopností a senzitivity k přírodě.

 

Složení projektu:
2 období školního projektu
učitel obdrží podklady pro samostatnou práci s dětmi na období podzim a zima. Jde o manuál pro učitele s podrobným popisem aktivit, originální pomůcky v dostatečném množství pro celou třídu a pracovní listy pro žáky.

2 výukové programy - lektoři Rezekvítku zrealizují pro každou zapojenou třídu dva terénní výukové programy úvodní  a závěrečný.  Na úvodní program je nutné přijet s dětmi do lesa ke Kohoutovicím (sraz na zastávce Jírovcova), kde program proběhne. Na závěrečný program přijedeme za vámi do školy my, pokud bude výsadba stromku možná na vaší školní zahradě. V případě, že se stromek bude vysazovat na jiném místě, které zajistíme my, budete muset přijet vy za námi (viz další domluva).      

 

Harmonogram aktivit projektu:
1.    Úvodní výukový program (září) – předání pomůcek na 1. období
2.    Plnění aktivit 1. období (září/říjen) – na začátku října předání pomůcek na 2. období
3.    Plnění aktivit 2. období (říjen/listopad)
4.    Závěrečný výukový program (listopad)

Termíny programů domluvíme s každou třídou individuálně.

 

Začlenění školního projektu do RVP:
Školní projekt směřuje k naplňování těchto vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. Projekt přispívá k rozvoji všech šesti kompetencí, které jsou na úrovni předškolního vzdělávání považovány za klíčové (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a také kompetence činnostní a občanské).

 

Podmínky účasti na školním projektu:
•    Třída, která chce do projektu vstoupit, si zaplatí 2 výukové programy, celkově v ceně 150 Kč/žák
     (75 Kč/program/žák, délka programu 2 – 2,5 hodiny).
•    Učitel po skončení projektu vyplní závěrečnou zpětnou vazbu k projektu.
•    Vedení školy podepíše Dohodu o realizaci projektu.

Proč se do školního projektu zapojit:
•    Nabízíme kvalitně zpracované téma les a jeho proměny na podzim a v zimě (rozděleno do dvou tématických období - podzim a zima).
•   
Pedagog obdrží ke každému období projektu originální sadu pomůcek (v dostatečném množství pro celou třídu) a manuál s podrobným popisem aktivit na dané období (v elektronické podobě).

•    Každý žák získá na obě období projektu pracovní list a dostane za účast na programu a za splnění úkolů v tématickém období vzdělávací samolepku.

 

Projekt se uskuteční za finanční podpory statutárního města Brna.

 

Závazně se můžete přihlašovat již nyní, nejpozději však do 8. 9. 2016 včetně. Přihlášky zasílejte e-mailem Petře Švihelové (petra.svihelova@rezekvitek.cz).

Uveďte prosím:

  • předmět e-mailu: přihláška ŠP Lesní víla vypráví
  • tělo emailu: jméno a adresa školy, kontaktní osobu (včetně e-mailu a tel. čísla) a počet žáků ve třídě

 

 

Školní projekt vychází z již ověřeného školního projektu Čtyři roucha přírody, který jsme realizovali ve školním roce 2014/2015 a zúčastnilo se ho 242 dětí z MŠ. Níže se můžete podívat na fotografie z realizace a ukázky pomůcek.

 

Projekt se uskuteční na finanční podpory statutárního města Brna.



Fotogalerie:
plody lesních stromůpříprava zvířat na zimustopování zvěřevysazování stromkuvyprávění příběhu v jak padají listy (procvičení grafomotoriky)sada pomůcek k podzimnímu obdobísada pomůcek k zimnímu období

 

**