English Deutsch Facebook

Jak na odpady?

 délka programu: 2 vyučovací hodiny

 cílová skupina: 2. - 5. třída ZŠ 

 požadavky: -

 

 

 

 

Anotace: Jak to udělat, aby nás naše odpady nezasypaly? Který odpad je vlastně „nejlepší“? A vyhazujeme opravdu odpady nebo jsou to cenné suroviny? Společně se naučíme, jak je rozlišit, vytřídit, recyklovat, ale hlavně – jak jim předcházet.  Poodhalíme také obsah filozofie 3R (recykle, reuse, reduce) a zerowaste (život bez odpadů).

 

      Cíle:  Děti pojmenují a rozliší základní druhy odpadů, mají představu o množství odpadu, který produkují běžné domácnosti, vysvětlí strategii a pojmy 3R – recykle, reuse, reduce, uvedou příklady recyklačních postupů a výsledků recyklace, vymyslí několik možnosti využití různých odpadků (obalů), navrhnou způsoby, jak předcházet vzniku odpadů, seznámí se s konkrétními příklady, jak nahradit vybrané výrobky na jedno použití

      


Zařazení do RVP:

Průřezové téma: Environmentální výchova

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Umění a kultura.

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní a občanské

 

 

Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2018 finančně podpořilo statutární město Brno a Jihomoravský kraj

 

 

OBJEDNAT  

**