English Deutsch Facebook


  • realizace projektů
  • údržba zrekultivovaných částí
  • projektování 
  • zajištění odborného dozoru

lom
Rekultivacím se věnujeme na úrovni realizační i projektové,

včetně plánů péčeinventarizačních studií.
Obnově a revitalizaci důlních prostor po těžbě se Rezekvítek věnuje už od roku 2000.


Náš tým tvoří zkušení odborníci z různých oborů, dlouhodobě spolupracujeme s ZO ČŠOP Pozemkovým spolkem Hády.

 

Při práci uplatňujeme tzv. přírodě blízké způsoby obnovy na principech řízené sukcese.

Využíváme přirozené dynamiky společenstev, kdy urychlujeme nebo blokujeme sukcesní pochody (změny a vývoj ve společenstvech ekosystému).

Snažíme se vytvořit přírodě blízká a stanovišti odpovídající společenstva.
Tento typ ryze biologických rekultivací je založen na citlivém návratu vytěžených prostor do krajiny v podobě, která bude vykazovat bohatou biodiverzitu a zrevitalizovaná část bude i esteticky zapadat do původní, těžbou neporušené krajiny.

 

Součástí našich aktivit je také ochranářský přístup, protože mnohá místa vykazují přítomnost chráněnýchohrožených druhů rostlin a živočichů.

Provádíme sanační práce – plánování modelace terénu a drobné meliorační stavby (protierozní zábrany, kamenné zídky, palisády, drenáže); a malé hydrické rekultivace.

Pro stabilizaci povrchu a nastartování sukcese využíváme řízené zamulčování ploch senem s obsahem významných druhů rostlin, zejména trav.


Provádíme sběr, zpracování a výsev různých druhů rostlin, které jsou vhodné pro urychlení sukcese.
V rámci zacílení společenstev směrem k lesu provádíme výsadbu širokého spektra původních domácích dřevin, včetně vlastní produkce vzácných dřevin.

 

Součástí všech realizací je následná péče a ochrana výsadeb – oplocenky, individuální ochrany a nátěry proti okusu, závlahy, ožin, kolíkování.

 

Provádíme i arboristické a sadovnické práce (kácení, prořezávky, probírky, ořezy, vyvětvování)
a mozaikové sečení travino-bylinných společenstev.

Specializujeme se na kontrolu a odstraňování invazních druhů rostlin chemicko-mechanickou metodou.
budka rezekvitek
Mezi další činnosti patří tvorba naučných stezek, informačních panelů, tabule rezekvitek

brožur, ptačích budek a krmítek,hmyzích domků a drobných dřevěných prvků - lavičky, odpočivadla.

 

Kde jsme všude pracovali:

 

 

Příklady našich projektů a realizací:

Růženin lom na Hádech v Brně
V letech 1998 až 2002 jsme v Růženině lomu prováděli biologické rekultivace spočívající v odstranění invazních druhů rostlin, zamulčování, výsevu semen 65 druhů rostlin z vlastních sběrů. Součástí realizace byla i výsadba dřevin.
Pro informaci o lokalitě a zásazích byly vyrobeny a na-instalovány dřevěné tabule. V současnosti je o lokalitu každoročně pečováno. Máme to štěstí, že se díky této citlivé obnově vyskytuje na dně lomu prstnatec pleťový a kruštík bahenní.

Východní části lomu Břidla v lomu Mokrárekultivace Mokra

V lomu Břidla se od roku 2006 podílíme na revitalizaci východní části lomu Mokrá. V první fáze byly provedeno přemodelování původní rekultivace z devadesátých let. Nefunkční část deponie bylo potřeba přebudovat tak, aby odpovídala přírodě blízkému stavu. Byla vytvořena různá stanoviště – kamenná pole, suché trávníky, teplomilné křoviny, rákosiny a jezírka. Provedli jsme výsadbu stanovištně vhodných dřevin a založili stepní porost. V roce 2010 byla nad touto plochou zahájena lesnická rekultivace s výsadbou druhově bohaté směsi dřevin. Práce v této lokalitě probíhají dodnes. Můžeme se zde setkat s řadou chráněných druhů, mezi které patří kudlanka nábožná, rosnička zelená či druh parožnatky, která je vázaná vodní prostředí jezírek.

Kamenolom Želešice
Od roku 2009 realizujeme projekt ve dvou částech lomu.
Ve staré části lomu jsme na deponii skrývek a výklizů provedli hnízdovou výsadbu širokého výběru druhů dřevin. Po výsadbách byly plochy zatravněny směsí vhodných úzkolistých trav, některé části byly zamulčovány a byla provedena síje semen z místních sběrů.  V části nového lomu jsme na hraně lomu vytvořili stepní biotop na ploše asi 0,5 ha. V tomto roce jsme provedli záchranný přenos ohrožených rostlin z nedalekého lesa, který musel ustoupit těžbě. Podařilo se nám tak zachránit několik jedinců jetele alpského, srpice barvířské a bělozářky větvité. 

**