English Deutsch Facebook

 

management chranenych uzemi banner

 

  • staráme o maloplošná chráněná území – přírodní památky, přírodní rezervace, národní přírodní rezervace a o území, která jsou registrována jako významné krajinné prvky (VKP) v Brně a okolí

 

Provádíme celoroční údržbu a vytváříme také plány péče.

Vše provádíme s citlivým a individuálním přístupem k chráněným územím. koniklec na stranske skale

Zásahy jsou prováděny pod odborným dohledem zkušených terénních pracovníků.

 

Od roku 1991 jsme se provedli zásahy v téměř všech třiceti chráněných územích, které se nacházejí na území města Brna. (O jednotlivých chráněných území se můžete dočíst zde.)

 

 

 

REALIZUJEME • OBNOVUJEMEUDRŽUJEME

Většina chráněných území v Brně má charakter stepní nebo lesostepní rezervace,

a tak se zaměřujeme na péči tohoto typu.

 

  • plány péče
  • biologická hodnocení (podle § 67, ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů)
  • krajinné plány
  • správa chráněných území
  • monitorování invazních druhů
  • inventarizační soupisy

 

 

Stepní trávníkyrucni koseni

Při sečení uplatňujeme tzv. mozaikovou seč. Jedná se o moderní a přírodě nejbližší typ obhospodařování lučních společenstev, který spočívá v ponechávání nepokosených míst. Ta nejsou sečena ve stejném roce, ale až v letech následujících. Díky mozaikové seči jsou na územích vytvořeny různé typy stanovišť. Mozaika má podobu plošek a pásů. Optimálně by měla zůstat neposečena 1/3 celé plochy. Živočichům, a to především hmyzu, tak dáváme možnost vyvinout se v přirozeném krytu a u rostlin se zachová semenná banka pro příští léta. Tento způsob sečení využívá dobrou znalost rostlinných a živočišných druhů, zejména jejich ekologie. Údržbu travo-bylinných společenstev provádíme ručním kosením (od konce dubna až do začátku listopadu), včetně likvidace posečené biomasy.

 

 

Lesní rezervace

U lesních rezervací provádíme různé pěstební zásahy, včetně umělé obnovy a péče o vysázené kultury, odborného ošetřování stromů. Značíme chráněná území a památné stromy.

 

 


 

  

**